Repasované stroje a zariadenia | kopírky | tlačiarne

Potrebujete poradiť: 034 285 8805 / 0904 875 770 alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Sony RX1 – kompakt či zrkadlovka?

DSC-RX1_Right.jpgSní­mač Full Fra­me, skvelý ob­jek­tív s pev­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou a sve­tel­nos­ťou f2? Nie, nej­de o zr­kad­lov­ku, ale o no­vý kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát So­ny DSC-RX1, kto­rý je vô­bec pr­vým kom­pak­tným fo­toa­pa­rá­tom pou­ží­va­jú­cim 35 mm sní­mač Full Fra­me. Na­priek pa­ra­met­rom hod­ným pro­fe­sio­nál­nych zr­kad­lo­viek má RX1 sku­toč­ne kom­pak­tné roz­me­ry a bez prob­lé­mov sa zmes­tí do ru­ky.

 

So­ny RX1 je pl­no­hod­not­ný zá­stup­ca trie­dy kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov. Je­ho hmot­nosť s vlo­že­nou ba­té­riou a pa­mä­ťo­vou kar­tou je 482 gra­mov a roz­me­ro­vo sa zmes­tí po­hodl­ne do dla­ne. To, čo ro­bí ten­to kom­pakt vý­ni­moč­ným, je 35 mm sní­mač Full Fra­me Exmor s roz­lí­še­ním 24,3 me­ga­pixe­la. Roz­me­ro­vo po­dob­né sní­ma­če sa pou­ží­va­jú v pro­fe­sio­nál­nych zr­kad­lov­kách, a pre­to je je­ho umies­tne­nie do te­la kom­pak­tu sku­toč­ne hu­sár­sky kú­sok. Sní­ma­ču se­kun­du­je Full Fra­me ob­jek­tív Carl Zeiss Son­nar T so sve­tel­nos­ťou na úrov­ni f2.0 a pev­nou oh­nis­ko­vou vzdia­le­nos­ťou 35 mm. Spra­co­va­nie fo­tog­ra­fií za­bez­pe­ču­je pro­ce­sor BIONZ, kto­rý umož­ňu­je sé­rio­vé sní­ma­nie 5 sní­mok za se­kun­du v pl­nom roz­lí­še­ní a hra­vo zvlá­da aj na­tá­ča­nie full HD vi­deí v re­ži­me 1080p. So­ny si da­lo zá­le­žať aj na cit­li­vos­ti sní­ma­ča, kto­rý do­sa­hu­je roz­sah ISO 100 - 25 600. Všet­kých pro­fe­sio­nál­nych fo­tog­ra­fov po­te­ší mož­nosť sní­ma­nia v bez­kom­pres­nom for­má­te RAW, kto­rý je ur­če­ný na postpro­duk­ciu.

DSC-RX1_wCase_front-1.jpg

Veľ­ký roz­diel RX1 op­ro­ti kla­sic­kým kom­pak­tnom je jed­no­du­ché a sku­toč­ne in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie. Vďa­ka špe­ciál­nym pr­sten­com na ob­jek­tí­ve si po­hodl­ne nas­ta­ví­te za­os­tre­nie a clo­nu, pre­pí­nač re­ži­mov za­os­tro­va­nia vám umož­ní za­os­tro­vať rov­na­ko ako na di­gi­tál­nych zr­kad­lov­kách. Do pa­mä­ťo­vej pred­voľ­by si mô­že­te ulo­žiť tri kom­plet­né nas­ta­ve­nia RX1, vďa­ka čo­mu sa dos­ta­ne­te k nas­ta­ve­niu sku­toč­ne rých­lo. K dis­po­zí­cii je aj fun­kcia in­te­li­gen­tné­ho Smart Te­le­con­ver­te­ra, kto­rá vy­re­že stred­nú časť ob­ra­zu z ob­ra­zo­vé­ho sní­ma­ča a účin­ne ho 1,4× ale­bo 2× zväč­ší. K dopl­nko­vým fun­kciám pat­rí 13 krea­tív­nych štý­lov a ob­ra­zo­vých efek­tov, vďa­ka kto­rým si mô­že­te fo­tog­ra­fie up­ra­viť okam­ži­te po od­fo­te­ní. K RX1 je dos­tup­né rôz­ne prís­lu­šen­stvo, ako nap­rík­lad vý­kon­ný blesk, elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik, op­tic­ký hľa­dá­čik či LCD dis­plej so spo­nou. So­ny RX1 je fo­toa­pa­rát pre faj­nšmek­rov, kto­rí si potr­pia na ne­kom­pro­mis­nú kva­li­tu a št­ýl.

Kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát So­ny DSC-RX1 má pred­bež­nú ce­nu 3099 EUR s DPH.

DSC-RX1_Side_Left-1.jpg

DSC-RX1_Top.jpg

DSC-RX1_ACCYs_group.jpg

Zdroj: www.itnews.sk

Nachádzaš sa tu: ÚVOD Novinky Sony RX1 – kompakt či zrkadlovka?

Proces repasovania

Chcete vidieť, ako vyzerá proces repasovania profesionálneho kopírovacieho stroja? Pripravili sme pre Vás podrobný fotografický postup rozobrania, vyčistenia, zloženia a otestovania 1 z našich strojov.

Prejsť na článok...

Naše kontakty

Roman Šauša - KTECH
Malé Leváre 149
908 74 Malé Leváre

pevná linka: 034 285 8805
mobil: 0917 177 353
servis: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
info: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
eshop: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
obchod: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Oblasť pôsobenia servisu kancelárskej techniky: celé západné Slovensko - Bratislava, Malacky, Stupava, Dunajská Streda, Trnava, Pezinok atď...